ទំព័រដើម

ព្រះវិហារខ្មែរគ្រួសារបរិសុទ្ធនៃព្រះយេស៊ូវ

1427 East 40th Street
Tacoma WA 98494
253.471.9838
ទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ

 យើងជាផ្នែកនៃភូមិភាគនៃ Olympia នេះ

គោរពបូជារបស់យើងគឺនៅម៉ោង 11:00 ព្រឹកនៅថ្ងៃអាទិត្យ

hfojcec